STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DOKUMENTY PRODUKTY KONTAKT PWSZ W NYSIE

Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (osi priorytetowej 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe).

Głównym celem projektu "Potęga ucznia" jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie matematyki uczniów Gimnazjum nr 1 w Nysie klas I-III poprzez wprowadzenie innowacyjnego programu nauczania.

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego programu nauczania matematyki oraz wdrożenie go poprzez wprowadzenie nowych narzędzi dydaktycznych. Program zawierał będzie szczegółowe cele kształcenia zawarte w podstawie programowej. W trakcie realizacji programu opracowanych zostanie 60 scenariuszy lekcyjnych. Nowo tworzony program będzie oparty w dużej mierze na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), które aktualnie proces dydaktyczny pomija.

Ponadto program ma na celu wzbudzenie zainteresowania przyjazną matematyką wśród uczniów gimnazjum, zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie zastosowania innowacyjnych form przekazu wiedzy (TIK) jak również zmianę formy kształcenia w ramach przedmiotu matematyka.

Korzyści, które odniesie szkoła w związku z realizacją programu to wzbogacenie bazy dydaktycznej o dodatkowe pomoce naukowe i materiały do ćwiczeń (podręczniki, matematyczne gry edukacyjne, tablica interaktywna, programy komputerowe) oraz uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narządzi dydaktycznych w nauczaniu.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.02.2013 r. do 31.07.2014 r.

Zajęcia w ramach programu będą realizowane w roku szkolnym 2013/2014.

Nabór do projektu będzie miał charakter zamknięty, ponieważ wszyscy uczniowie i wszyscy nauczyciele matematyki wezmą udział w projekcie.

W celu przystąpienia do projektu uczestnicy będą zobowiązani do złożenia wypełnionej ankiety aplikacyjnej, a rodzice będą musieli na podstawie oświadczenia wyrazić zgodę na uczestnictwo niepełnoletniego dziecka w projekcie.

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki